Duurzaam isoleren

Duurzaam isoleren en duurzaam bouwen is voor ons veel meer dan alleen rekening houden met ecologische aspecten of het toepassen van energiebesparende maatregelen. Duurzaam Bouwen is het verantwoord omgaan met de leefomgeving, nu en in de toekomst. Het draait erom de kwaliteit op het gebied van milieu, wooncomfort en -gezondheid en economie integraal te verbeteren, zonder dat er afval, vervuiling, uitputting van grondstoffen, enzovoort wordt afgewenteld naar elders of later.

In Nederland stellen we steeds hogere eisen aan onze gebouwen en woningen op het gebied van energiezuinigheid, luchtdichtheid, comfort en duurzaamheid. Energiezuinig bouwen kan niet zonder een goede schil: thermisch isolerend, kierdicht en zonder koudebruggen. Alle componenten van de schil moeten in samenhang worden geoptimaliseerd. Zorgvuldige voorbereiding, detaillering en uitvoering met een goede aansluiting tussen de verschillende bouwdelen is hierbij van essentieel belang. Een hoogwaardige thermische schil vormt een belangrijke randvoorwaarde voor energie-efficiënte gebouwen en past in de eerste stap van de Trias Energetica.

DUBOPLUS biedt hiervoor een innovatieve, gepatenteerde oplossing ten behoeve van dak- en gevelisolatie. Het DUBOPLUS concept is een integrale oplossing met een gegarandeerd volledige en homogene isolatievulling, minimale koude bruggen en naadloze aansluiting op de aanliggende bouwdelen.

Energiebesparing

Ongeveer een derde van het energieverbruik in de Benelux gaat naar de verwarming van gebouwen. Een optimale isolatie verlaagt daarom aanzienlijk het energieverbruik en resulteert in een forse besparing op de energiekosten. Duurzaam isoleren is meer dan alleen isolatiemateriaal. Isolatie gaat hand in hand met een perfecte lucht- en winddichting en met een beperking van de lineaire warmteverliezen. Lineaire warmteverliezen treden op waar de isolatielaag van de gebouwschil wordt doorbroken. Dat gebeurt op nogal wat plaatsen. Voorbeelden zijn aansluitingen van kozijn en gevel en van geveldelen met het dak.

Een moderne constructie heeft daarom naast de warmte weerstand van de gesloten delen (Rc-waarde), een warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de transparante delen, een lineair warmteverlies (ψ-waarde) van de aansluitingen en een luchtdoorlatendheid (qv10-waarde) van de gehele constructie. Deze vier factoren bepalen tezamen de werkelijke isolatiewaarde. Deze kan in praktijk sterk tegenvallen ten opzichte van de verwachte waarde, op basis van enkel de Rc-berekening. Duurzaam isoleren betekent aandacht voor alle vier de factoren.

Naarmate de EPC strenger wordt en de Rc hoger, gaan de luchtdichtheid en lineaire warmteverliezen zwaarder meetellen. Een goede energieprestatie hangt af van de energetische kwaliteit van de componenten en de samenhang en detaillering tussen de componenten.

DUBOPLUS is een duurzaam, integraal concept voor prefab dak- en gevel oplossingen dat in samenwerking met gecertificeerde co-makers aangeboden wordt:

 • Hoge Rc-waarden, tot energieneutraal
 • Naadloze aansluitdetails
 • Minimale koudebrug
 • Homogene, kiervrije isolatie
 • Wind- en luchtdichte uitvoering

Voordelen van de DUBOPLUS systemen:

 • Reductie lineaire warmteverliezen; verlaging van de EPC zonder extra isolatiedikte
 • Verbeterde isolatie; extra besparing op energiekosten
 • Verhoogd wooncomfort; constante temperatuur en tochtvrij
 • Gezond binnenmilieu; voorkomen van vochtproblemen en schimmelvorming
 • Voorkomen van vocht gerelateerde bouwschade
 • Flexibele, integrale oplossing; altijd passend, zonder maatwerk.
Milieu

Duurzaam isoleren betekent voor ons, gebruik maken van de kracht van de natuur, om met behulp van natuurlijke grondstoffen een gezond en comfortabel binnenklimaat voor nu en de toekomst te creëren. Naast de economische voordelen van lagere energiekosten, is natuurlijke isolatie ook goed voor het milieu. Door de lagere uitstoot van CO2 wordt de opwarming van de aarde tegengegaan en tegelijkertijd ontstaat er een gezond en comfortabel binnenklimaat. In de zomer blijven gebouwen langer koel, in de winter worden ze behaaglijk warm. Klimaatbescherming en het zuinig omgaan met grondstoffen door eigentijdse isolerende constructies leiden op lange termijn tot een beter leefklimaat voor iedereen.

Naast belangrijke aandachtspunten als beperking van CO2-emissie, speelt de uitputting van grondstoffen een steeds belangrijkere rol. Natuurlijke grondstoffen zijn op korte termijn hernieuwbaar en vormen zo een onuitputtelijke bron van bouwmateriaal.

De bouwsector is nog steeds verantwoordelijk voor 35% van het wegtransport, 35% van de Nederlandse afvalproductie en 50% van het grondstoffenverbruik. Duurzaam bouwen betekent volgens ons dan ook efficiënter bouwen met minder wegtransport, minder afval, langere levensduur en toepassen van kort cyclisch hernieuwbare bouwmaterialen.

Ook het voorkomen van bouwschade draagt bij aan duurzaam bouwen en isoleren. Een langere levensduur leidt tot een lager grondstoffenverbruik. Een zorgvuldige detaillering met een goede luchtdichting verhoogd enerzijds de isolatiewaarde en voorkomt anderzijds bouwschade en daarmee reductie van de levensduur.

Gezond en comfortabel binnenklimaat

Meer dan 90% van ons leven brengen we door in de gebouwde omgeving. Dus moet het binnenklimaat van de allerhoogste kwaliteit zijn. Hierbij te denken aan goede luchtkwaliteit, aangename temperaturen, zowel ’s zomers als ’s winters en een goede ruimte akoestiek. De natuurlijke isolatie materialen, zoals houtvezel en cellulose, bieden naast een uitstekende warmte-isolatie in de winter, een hoog zomerkoelend en vochtregulerend vermogen. Met deze natuurlijke isolatiematerialen kunnen dampopen, folie vrije, ademende constructies gemaakt worden en wordt een zeer aangenaam, constant en gezond binnenklimaat gerealiseerd.

Dampopen bouwen met een hoogwaardige, natuurlijke isolatie en luchtdichting zorgt ervoor dat de woning ook op lange termijn zijn kwaliteit en waarde behoudt. Dampopen en luchtdicht lijkt ogenschijnlijke een contradictie. Toch is dit een essentiële combinatie. Damp gaat dwars door een materiaal heen en lucht stroomt door openingen. Isolatie is in principe stilstaande lucht. Een luchtstroming door de constructie reduceert dus aanzienlijk de isolatiewaarde en kan bovendien plaatselijk tot vochtconcentraties leiden. Door dampopen te bouwen kan het gebouw ‘ademen’ en met een goede luchtdichting wordt de berekende isolatiewaarde ook daadwerkelijk behaald en vochtconcentraties voorkomen. Deze methode in combinatie met de zelfregulerende werking van natuurlijke materialen levert een duurzame, veilige constructie op zonder bouwschade en daarmee een aangenaam en gezond binnenklimaat.

Luchtdicht bouwen gaat om het tegengaan van ongewenste luchtstroming door de gebouwschil. Als de lucht van buiten naar binnen stroomt noemen we dat infiltratie. Gaat de lucht van binnen naar buiten dan noemen we dat exfiltratie. Allebei de luchtstromen zijn ongewenst en met luchtdicht bouwen worden beide luchtstromen aangepakt. Luchtdicht bouwen is belangrijk om een aantal redenen:

 • Comfort in het gebouw; weinig last van tocht.
 • Energiebesparing; alle lucht die binnen komt wordt opgewarmd, dat kost veel energie.
 • Behoud van de constructie; lucht van binnen naar buiten zorgt voor inwendige condensatie.
 • Waterdichtheid; voorwaarde voor een waterdicht detail is een goede dichting.
 • Geluidwering; elk luchtlek zorgt voor een vermindering van de geluidsisolatie.
Duurzame kwaliteit, toekomstwaarde

Vocht is de grootste oorzaak van bouwschade. Vochtproblemen kunnen ontstaan door lekkage, optrekkend vocht, vochtdoorslag en inwendige condensatie. Vocht in huis beschadigt uw eigendom en vormt een bedreiging voor uw gezondheid en die van uw gezin. Vocht bevordert de ontwikkeling van schimmels; bacteriën en huismijt. Vocht in uw constructie verlaagd de isolatiewaarde en leidt tot bouwschade. Bouwschade door rot en schimmel dreigt, wanneer vochtige warme lucht ’s winters bijvoorbeeld door voegen in het damprem- en luchtdichtingsvlak in de constructie binnendringt en condenseert. Luchtdichte constructies en toepassing van een vocht dynamisch (natuurlijk) isolatiemateriaal helpen dit te voorkomen. Duurzaam isoleren bevat een natuurlijke vochtdynamiek waarmee vochtproblemen voorkomen worden.

Je kunt bouwkundig nog zo’n slecht huis bouwen, als je er voldoende techniek in stopt, geeft het EPC-programma aan dat de woning aan de wettelijke eisen voldoet. Met meer aandacht voor bouwkundige maatregelen kunnen in feite dus veel betere huizen worden gebouwd dan nu het geval is. Wil je de bewoner optimale kwaliteit, gezondheid en comfort bieden tegen de laagste woonlasten en het minste risico, dan investeer je meer in bouwkundige maatregelen en minder in techniek. Het gebouw zelf staat misschien wel tachtig jaar en goed gebouwd hebben luchtdichtheid en isolatiemateriaal geen onderhoud nodig. Duurzaam isoleren is de combinatie van een duurzaam isolatie materiaal met een duurzame detaillering en uitvoering.

Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, naast de investeringskosten, ook gekeken wordt naar de financiële gevolgen van andere gemaakte keuzes in de ontwerpfase van gebouwen. TCO brengt de totale kosten op korte en langere termijn in beeld om een beoogde prestatie te kunnen realiseren. Dus niet alleen de huurprijs of de bouwprijs van een gebouw is relevant, maar ook kosten voor energie, schoonmaakonderhoud, bouwkundig onderhoud, beveiliging, bouwkundige aanpassingen en parkeerkosten over de totale levensduur. Vanuit TCO is het altijd beter uit te gaan van optimaal isoleren, triple glas en goed luchtdicht bouwen dan van een traditioneel relatief slecht geïsoleerd casco, maar wel met PV-panelen. De bouwkosten voor het tweede concept zijn weliswaar lager, maar de kopers worden geconfronteerd met hogere onderhouds-, vervangings- en gebruikskosten over de levensduur. Begin daarom bij het begin: het zo goed mogelijk vermijden van de energievraag. Bij duurzaam isoleren breng je de vraag naar energie omlaag door gebouwen te ontwerpen die zomer en winter comfortabel en zuinig zijn.

De terugverdientijd van de investering in balansventilatie met warmteterugwinning is langer dan de terugverdientijd van het bedrag voor extra isoleren van een dak. Er is echter een zeer groot verschil. Eerstgenoemde investering heeft een hoger risico omdat techniek stuk kan gaan en zeer snel kan verouderen door innovatie. Investeren in isolatiemateriaal daarentegen is zonder risico, het materiaal is onderhoudsvrij, kent een zeer lange levensduur (minstens 50 jaar) en heeft in al die tijd geen energie nodig.

duboplus duurzaam bouwen en isoleren lineaire warmteverliezen huis sneeuw 800x600

Lineaire warmteverliezen goed zichtbaar

duboplus duurzaam bouwen en isoleren details

Rc-waarde, ψ-waarde, U-waarde

duurzaam bouwen en isoleren lineaire warmteverliezen huis 800x600

Warmteverliezen versus integrale isolatie

duurzaam bouwen en isoleren lineaire warmteverliezen dakvoet 800x600

Referentie detail versus DUBOPLUS detail